طراح پارچه و صنعتگر چاپ های دستی
بورس رشته ی طراحی پارچه و لباس
مدرس دانشگاه سراسری در رشته های طراحی لباس ،طراحی و چاپ پارچه و صنایع دستی
پژوهشگر فعال در زمینهی لباس ها و سوزن دوزی های سنتی هرمزگان
نویسنده مقاله ی پژوهشی لباس های سنتی هرمزگان بر اساس جامعه آماری
کارشناس و مشاور نقوش سوزن دوزی و لباس های محلی در صدا و سیمای استان هرمزگان
طراحی و اجرای پارچه های دست ساز (بافت های ابداعی ،چاپ های دستی) با رویکرد نمادین و سمبولیک