شلیر مرادی .دیپلم رشته معماری .بدلیل علاقه به بافت وارد این حرفه شدم .وداری اموزشگاه فنی وحرفه ای.عضو هیات مدیره شرکت تعاونی بانو بافت مریوان هستم