دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی
دارای مدرک طراحی لباس