فعال حوزه نوجوان و دغدغه مند پوشش کارشناس ارشد پژوهش هنر هستم و با تمام وجود برای درست شدن شکل پوشش نوجوانان تلاش میکنیم