اینجانب ابراهیم کارآمد کرمانی . از سال ۱۳۵۰ به همراه مرحوم پدرم شروع به تولید کفش کردم و از سال ۱۳۶۴ بعد از فوت ایشان مستقیما وارد کارزار شدم .مقام اول هشتمین و دهمین جشنواره فجر را بدست آوردم