نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

نقش نگرش دروازه بانان فرهنگی پوشاک، در شکل دهی به هویت پوشش اجتماع بانوان

در چند دهه اخیر بخاطر رشد ارتباطات فرامحلی، زمینه رشد تنوعی از منابع هویت¬ساز مدرن در ایران به وجود آمده که مراجع و منابع هویت¬ساز سنتی و دینی را به چالش کشانده است. از این¬رو، لازم است تا نوع نگرش دروازه¬بانان فرهنگی پوشش از لباس به-عنوان ابزاری برای ارائه افراد درجامعه و بالطبع نقشی که می¬تواند در شکل¬دهی به هویت فرهنگی داشته باشد، بررسی شود. از این¬رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش دروازه¬بانان فرهنگی پوشاک در شکل¬دهی به هویت فرهنگی پوشش اجتماع بانوان انجام شد. روش این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. تکنیک گردآوری داده¬ها، مصاحبة عمیق ¬بدون ساختار بودکه با 15 نفر از دروازه¬بانان فرهنگی پوشاک اجتماع(مانتو) بانوان(تولیدکنندگان) شهر قم در سال 1401 انجام شد. نتیجة فرایند کدگذاری 80 مفهوم، 6 مقوله اصلي، 26 زیر مقوله و يک مقولة هسته بود. نتایج نشان داد که سه عامل درونی، بیرونی و واسطه¬ای نقش مهمی در شکل¬دهی به نگرش دروازه¬بانان فرهنگی پوشاک بانوان (تولید¬کنندگان)، نقش دارند. عوامل درونی، مرتبط با دروازه¬بانان فرهنگی پوشاک(تولیدکنندگان) بوده و شاخص¬های آن؛ تحصیلات، مالکیت، آگاهی، نیروی انسانی و کارگران، مواد و نخ و پارچه را در بر می-گیرد. عوامل واسطه¬ای نیز مانند نظام¬های توزیع میان دروازه¬بانان فرهنگی پوشاک و مصرف¬کننده قرارگرفته و نقش واسطه¬ای را ایفا می¬نمایند. از عواملی بیرونی می¬توان محیط جامعه، برندها و مدها، بازار، سیاست¬های فرهنگی- اقتصادی، مصرف¬کننده و سلیقه¬ی او را در نظر گرفت. پیامدهای این نوع عوامل نیز غلبة فرهنگ بیگانه، دوری از فرهنگ ایرانی- اسلامی و تغییر هنجارهای مسلط بر جامعه، است.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل