نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

شناخت و تحلیل پارچه های طراز در تمدن اسلامی با تاکید بر دوره ی فاطمیان مصری

پارچه طراز، از منســوجات نفیس و باارزش در دربار بســیارى از حکمرانان مســلمان مصر بود. بر
روى این پارچه، نام ها و ً نشــان هاى خلفا از طریق سوزن دوزى یا شیوه تاپســترى نقش مى شد. این
پارچه به صاحب منصبان، ماموران دولتى و بعضا فرمانروایان کشــورهاى خارجى اعطا مى شــد و
نشــان دهنده رضایت و اعتماد فرمانروا به فرد گیرنده آن بود. هدف از این پژوهش، بررســى طراز،
مضامین و کارکردهاى آن در دربار خلفاى فاطمى مى باشــد. این پژوهش از نوع توصیفى بوده و با
رویکرد بررسى عناصر طراحى و نقوش طرازهاى فاطمى به انجام رسیده است. یافته ها نشان مى دهد
که طرازها کارکردهاى گوناگونى داشــتند. برخى طرازها با کارکرد مذهبى براى کفن تدفین به کار مى
رفتند. طراز در ســاختار سیاسى و حکومتى خلفا اهمیت داشــت و ابزارى در راستاى تأیید حامیان
حکومتى بود. هم چنین، مضامین موجود در طراز همچون رسانه اى،ً حاوى قدرت و اقتدار حاکم را پیام
رسانى مى کرد. با توجه به نوع کاربرد، طرازها نوشته ها و تزیینات متفاوتى داشتند و غالبا نام و
عالمات شــاهانه، نام وزیر، نام کارخانه، شــهر و بافنده آن نیز بودند. در دوره فاطمى، از خط کوفى در
ایجاد نوشــته ها اســتفاده مى شــد، هم چنین هنرمندان در تزیین و زیباترکردن طرازها با استفاده از
نقوش حیوانى و گیاهى اهتمام نموده و نمونه هاى نفیسى ایجاد نموده اند

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل