نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

بررسی رابطه امنیت اجتماعی و گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی با نقش میانجی هویت‌یابی در جامعه زنان شهر بندرعباس

هدف از پژوهش بررسی رابطه امنیت اجتماعی و گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی در جامعه زنان شهر بندرعباس بود. با توجه به هدف این تحقیق از تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی و از طریق پرسشنامه به انجام خواهد رسید. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر کلیه بانوان شهر بندرعباس بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای 400 نفر انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه امنیت اجتماعی گیلبرت و همکاران (۲۰۰۹)، پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (1986) و پرسشنامه گرایش به حجاب خوش فر و همکاران (1393) استفاده شد. برای بررسی تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان دادند نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین امنیت اجتماعی و گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی با هویت‌یابی زنان شهر بندرعباس رابطه‌ی معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب تعیین 19 درصد از واریانس متغیر ملاک (امنیت اجتماعی) به‌وسیله متغیر پیش‌بین (گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی) پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به ضریب تعیین 34 درصد از واریانس متغیر ملاک (هویت‌یابی) به‌وسیله متغیر پیش‌بین (گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی) پیش‌بینی می‌شود. در این راستا پیشنهاد می‌گردد مدیران و مسئولین استانی جلساتی را در قالب کارگاه‌ها و نشسته‌ای آموزشی و مشاوره‌ای به صورت فردی و خانوادگی جهت گرایش به پوشش ایرانی- اسلامی و کسب هویت در بانوان برگزار نمایند.

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل