نیاز به راهنمایی دارید؟

داوری مقاله

نیاز به راهنمایی دارید؟

بازشناسی طراحی و مد لباس ایرانی- اسلامی با تاکید بر پوشش بانوان

چکیده
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر ترکیب جمعیتی برخی کشورهاي غربی به واسطه حضور فزاینده اقلیت‌هاي مسلمان در این کشورها طی دهه هاي اخیر باعث شده تا پوشش اسلامی اهمیتی خاص پیدا کندو از طرفی مد لباس، به منزلة يكي از صنايع پرطرفدار فرهنگي، در عين سودآوري اقتصادي، نقشي جدي در انتقال ايده‌هاي خلاق و رشد فرهنگي جوامع مبتني بر ميراث فرهنگي آنها ايفا كرده و در اين مسير چرخه اي را از آفرينش و طراحي تا توليد، توزيع و نهايتاً مصرف طي مي كند. پژوهش حاضر، نظر به ابهام موجود در وضعيت چرخة مد لباس در جامعة ايران، از رهگذر مطالعه و مسئله شناسي اين چرخه به دنبال توصيف و تحليل وضعيت موجود چرخة مد لباس اسلامی در ايران است. مطالعة طراحی و مد لباس ایرانی- اسلامی با بهره‌گيري از روش مطالعات اسنادي در گردآوري داده ها و روش تحليل مضمون (در تحليل وضعيت طراحي، توليد و توزيع) و نيز تحليل محتواي كيفي (در تحليل وضعيت مصرف) پرداخته شد با توجه به نتایج تحقیقات نمي‌توان ادعا كرد كه پيشتازان مد و مدآگاهان در ايران عمدتاً از طبقات بالاي جامعه‌اند و افراد طبقات پايين دنباله رو و تابع ايشان، اما كل چرخة مد (و خاصه مصرف كنندگان) به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه دنباله رو و پيرو (يا مقهور) جرياني هستند كه خارج از كشور و از سوي برندهاي جهاني شكل مي گيرد كه با توجه به مشكلات محوري ساختاري معرفتي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي سياسي احصا شده و پيامد اصلي آن، كه عدم نوآوري و دنباله روي از الگوهاي وارداتي است، برندهاي جريان ساز بومي در داخل شكل نمي گيرد. نبود برندهاي اسلامي ايراني خود تبعاتي از قبيل گسست مراحل چرخه، التقاطي شدن آن و تشديد مشكلات موجود را در پي دارد كه حاصل نهايي آن عدم شكل‌گيري چرخة درون زاي مد بومي و غلبة الگوهاي وارداتي است.
کلیدواژه: طراحی، مد، لباس ایرانی-اسلامی، حجاب اسلامی، پوشاک زنان

نیاز به راهنمایی دارید؟

شما می‌توانید از طریق تیکت آنلاین با همکاران ما در ارتباط باشید.

ساعات کاری ما:

  • شنبه تا چهارشنبه | 9 صبح الی 5 عصر
  • پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی | تعطیل