گاه‌شمار بخش رقابتی

آخرین مهلت ارسال آثار: 02 تیر ماه 1401

گاه‌شمار بخش همایش

آخرین مهلت ارسال مقالات : ١ تیرماه 1401

اعلام نتایج داوری مقالات: ١٤ تیرماه 1401

برگزاری همایش: ٢١ تیرماه 1401