بخش ویژه

بخش ویژه به طراحی«پوشاک مشاغل » در قالب موضوع جشنواره اختصاص خواهد یافت. شرکت‌‌کنندگان در کلیه بخش‌‌ها، می‌‌توانند علاوه بر ارسال آثار در بخش‌‌های اصلی، در این بخش نیز شرکت نمایند. شایسته است در این بخش آثاری با نگاه جامع و کاربردی برای مشاغل مختلف جامعه در سایت جشنواره ارسال گردد.

  • پوشاک مشاغل