راهنمای افزودن خبرنگار
01
افزودن خبرنگار
02
تکمیل فرم افزودن خبرنگار
03
تصحیح خبرنگار
04
حذف خبرنگار
  • پس از ارسال خبرنگار در پایین همان صفحه پیام ارسال/عدم ارسال خبرنگار قابل رویت است.
  • 24 ساعت پس از ارسال خبرنگار، شما می‌توانید بر روی پنل کاربری خود آن را ببینید.
  • از ارسال مجدد خبرنگار خودداری نمایید.