راهنمای ارسال برند(هنرمندان)
01
افزودن برند
02
تکمیل فرم ارسال برند
03
تصحیح برند
04
حذف برند
  • پس از ارسال برند در پایین همان صفحه پیام ارسال/عدم ارسال برند قابل رویت است.
  • از ارسال مجدد برند خودداری نمایید.