راهنمای ارسال اثر
01
افزودن اثر
02
تکمیل فرم ارسال اثر
03
تصحیح اثر
04
حذف اثر
پذیرش اثر
پذیرش مشروط اثر
عدم پذیرش اثر
در دست داوری
  • پس از ارسال اثر در پایین همان صفحه پیام ارسال/عدم ارسال اثر قابل رویت است.
  • از ارسال مجدد اثر خودداری نمایید.