علمى | Conference

همزمان با برگزاری یازدهمین جشنوارة مد و لباس فجر در تیرماه ۱۴۰۱، اولین همایش بین‌المللی پژوهش‌های راهبردی «پوشاک ایرانی» و «سبک پوشش ایرانی- اسلامی»‏ در بخش جنبی برگزار می‌گردد. رصد و پایش چالش‌ها در گسترش و تعمیق سبک پوشش ایرانی- اسلامی برای زنان و مردان ایران در همة گروه‌های سنی و دستیابی به راهبردهای معطوف به ‏ترویج نظری و عملی آن از طریق جریان‌سازی اندیشه‌ای در فضای نخبگانی، رویکرد اصلی در برگزاری این همایش است. این ‏همایش همچنین به مطالعۀ راهکارهای تقویت اقتصاد صنعت پوشاک داخلی، با هدف هم‌سویی بازار پوشاک ایران با اقتصاد ‏مقاومتی نیز نظر دار

Simultaneously with the 11th Fajr Fashion and Clothing Festival in July 2022, the first international conference on strategic research “Iranian clothing” and “Iranian-Islamic clothing style” will be held in the side section. Observing the challenges in expanding and deepening the Iranian-Islamic dress style for Iranian men and women in all age groups and achieving strategies aimed at its theoretical and practical promotion through the flow of ideas in the elite space, is the main approach in holding this conference. The conference also aims to study strategies to strengthen the economy of the domestic garment industry, with the aim of aligning the Iranian clothing market with the resistance economy.