رویکرد کلی و محوری

رویکرد کلی جشنواره «ایران؛ سرزمین تعامل» و رویکرد محوری این دوره از جشنواره در تمام بخش‌‌های رقابتی« نمادشناسی در هنر ایرانی-اسلامی» است.

اهداف طراحی موضوع

هنر در فرهنگ‌‌های دینی و سنتی همواره مفاهیم باطنی خود را در قالب نماد ارائه کرده ‌‌است. درواقع، بیان نمادین به‌‌دنبال ایجاد زمینه‌‌ای ادراکی برای انتقال مفاهیم خاص است. افزون بر این، نمادها ظرفیتی برای انعکاس زیبائی‌‌ها و ابزاری برای ابراز مفاهیم غایب از حیطه حواس نیز هستند. این دوره از جشنواره با توجه به سیر تداومی‌‌ نمادها در هنر ایرانی- اسلامی که در عین رشد و گسترش، همواره مورد تأیید دوره‌‌های هم زمان خود نیز واقع شده‌‌اند، با تمرکز بر اشاعه فرهنگ پوشش عفیفانه و به‌‌کارگیری نمادها و مؤلفه‌‌های هویت ایرانی- اسلامی و با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم و کشف استعدادهای نو وکمک به ارتقای سطح حوزه طراحی مُد و لباس با عنایت به بازار هدف و نگاه کاربردی برگزار می‌ شود.